Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X

Polskie Banki
BANKI INFORMACJE - AKTUALNOŚCI - OFERTY
PolskieBanki.com.pl - publikujemy najnowsze wiadomości z dziedziny bankowości w Polsce. Aktualności, informacje prasowe, oferty banków, najświeższe dane biznesowo - finansowe. Czytaj..


Alior Bank rozszerza ofertę finansowania dla małych i średnich firm telekomunikacyjnych
poniedziałek, 04 czerwca 2018 04:42

Dzięki środkom unijnym Alior Bank udostępnia nowy rodzaj preferencyjnego finansowania firm telekomunikacyjnych z segmentu MŚP – Pożyczkę Szerokopasmową Płynnościową. Milion złotych nawet na pięć lat, niskie oprocentowanie oraz uproszczone zasady rozliczania pożyczki – to największe atuty nowej oferty.

W dotychczasowej ofercie banku, klienci segmentu MŚP mogli skorzystać z Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej, przeznaczonej na finansowanie inwestycji związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci szerokopasmowych. Środkami uzyskanymi w ramach Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej można z kolei sfinansować niewielkie prace budowlano-montażowe, mające na celu przyłączenie nowych odbiorców do sieci szerokopasmowej lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalację linii kablowych wewnątrz budynków czy mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych.

Zobacz oferty kredytów firmowych dostępnych dla małych przedsiębiorstw.

Pożyczkę można przeznaczyć również na pokrycie wybranych kosztów działalności firmy, m.in. na bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów, dzierżawy infrastruktury technicznej, koszty mediów, wynajmu powierzchni biurowej, remontów lokalu, a nawet marketingu. Maksymalna kwota finansowania wynosi 1 mln zł, a okres kredytowania – do 5 lat.

Alior Bank uprościł też procedury związane z uzyskaniem tego rodzaju finansowania oraz ograniczył obowiązki związane z dokonywanymi przez klienta zamówieniami. Od maja bieżącego roku firmy korzystające z Pożyczki Szerokopasmowej nie muszą stosować tzw. zasady konkurencyjności.

Przedsiębiorcy z branży telekomunikacyjnej będą mogli skorzystać z nowej oferty Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej od 28 maja br.

Źródło: Alior Bank

 
Rząd zajmie się Krajowym Rejestrem Zadłużonych
wtorek, 29 maja 2018 19:38

Rząd będzie pracował między innymi nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Przepisy opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewidują powstanie elektronicznej bazy danych osób fizycznych, prawnych i wspólników spółek niewypłacalnych.

Rejestr osób zagrożonych zadłużeniem

Zgodnie z założeniami projektu, w rejestrze zgromadzone byłyby informacje nie tylko o osobach niewypłacalnych, ale też zagrożonych niewypłacalnością i takich, wobec których umorzono postępowanie komornicze lub sądowe z uwagi na brak możliwości uzyskania kwoty wyższej niż koszty egzekucyjne. W rejestrze byłyby umieszczone takie dane jak imię, nazwisko, numer PESEL, informacje o rodzaju wierzytelności i dane o sądowym przebiegu sprawy.

Krajowy Rejestr Zadłużonych miałby mieć charakter jawny, a dostęp do jego zapisów przez internet miałaby każda osoba. Zapisy w rejestrze byłyby wymazywane w zależności od danej sprawy i zakończenia jej postępowania – w niektórych przypadkach nawet dziesięć lat po ich powstaniu.

Pożyczki dla zadłużonych - warto sprawdzić gdzie możesz obecnie otrzymać pieniądze

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się także nowelizacją Prawa wodnego, która jest odpowiedzią na uwagi do wprowadzone od stycznia tego roku nowe zasady odpłatności za korzystanie z usług wodnych.Porządek posiedzenia rządu, na polecenie premiera, został też uzupełniony o informację ministra środowiska na temat niewyjaśnionych pożarów wysypisk śmieci.

Informacyjna Agencja Radiowa/ IAR/ Mariusz Pieśniewski/dabr

 
Grupa BGŻ BNP Paribas w I kw. 2018 r. ponad dwukrotnie zwiększyła zysk netto
piątek, 18 maja 2018 06:20

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I kw. 2018 r. wypracowała 85,5 mln zł zysku netto, czyli ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Na wzrost zysku złożyły się przede wszystkim niższe koszty oraz dużo niższe saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych.

– Ponad dwukrotny wzrost zysku jest dobrym otwarciem roku, w którym czeka nas wiele wyzwań. Wyniki za I kwartał 2018 r. pokazują, że etap integracji mamy za sobą i są potwierdzeniem zasadności ambitnych projektów połączeniowych. Wierzę, że dzięki planowanemu przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Banku Polska, wzmocnimy naszą pozycję wśród największych banków w Polsce i stworzymy dynamiczny i w pełni zaawansowany technologicznie Bank. Jednocześnie nie ustajemy w poszukiwaniu dalszych możliwości rozwoju i poszerzania oferty dla naszych klientów. W ostatnim okresie było to wdrożenie kompleksowego rozwiązania dla nowo powstałych firm oraz udostępnienie kolejnych funkcjonalności w aplikacji mobilnej dla klientów detalicznych. Te działania, jak i szereg innych inicjatyw, powinny konsekwentnie przekładać się na dalszy wzrost skali naszej działalności oraz poprawę efektywności Banku – komentuje Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Wynik z działalności bankowej w I kw. 2018 r. wyniósł 654,6 mln zł i utrzymał się na zbliżonym poziomie w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego pomimo wystąpienia czynników, które negatywnie wpłynęły na jego poziom (dekonsolidacja spółki faktoringowej, koszty sekurytyzacji oraz spadek oprocentowania rezerwy obowiązkowej). Koszty funkcjonowania Grupy (łącznie z amortyzacją) wyniosły 421,0 mln zł i w porównaniu z I kw. 2017 r. zostały zredukowane o 3,6%. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto w I kw. 2018 r. w porównaniu do I kw. 2017 r. było niższe o 27,5% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe.

W I kw. 2018 r. wynik z tytułu odsetek w porównaniu do I kw. 2017 r. był niższy o 3,6%, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku obniżył się o 5,6%. Porównując wyniki z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji należy uwzględnić dekonsolidację przychodów i kosztów z tytułu odsetek od należności i zobowiązań oraz opłat i prowizji spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., w IV kw. 2017 r. Obniża to wynik odsetkowy o 3,1 mln zł, a wynik z opłat i prowizji o 3,3 mln zł.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe za I kw. 2018 r. wyniósł -62,4 mln zł i poprawił się o 23,6 mln zł, tj. o 27,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego wyniósł po I kw. 2018 r. 0,46% i był niższy o 0,16 p.p. od odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (0,62%).

Suma bilansowa Grupy, według stanu na koniec marca 2018 r., wyniosła 71,9 mld zł, co w porównaniu do końca 2017 r. oznacza spadek o 1,1%. Wartość kredytów netto wg stanu na koniec marca 2018 r. ukształtowała się na poziomie 52,3 mld zł, co oznacza spadek o 1,4%. Na koniec marca 2018 r. zobowiązania wobec klientów wynosiły 55,1 mld zł i zmniejszyły się o 2,2% w porównaniu do końca grudnia 2017 r.

Poziom kapitałów własnych razem wg stanu na 31 marca 2018 r., wyniósł 6,33 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec kwartału wyniósł 13,78%, (co oznacza wzrost o 3 pb w stosunku do poziomu na 31 grudnia 2017 r.), a współczynnik kapitału Tier I 10,82%. (wzrost o 1 pb w analogicznym okresie). W celu poprawy poziomu wskaźników kapitałowych pozwalających na dalszy rozwój Banku oraz spełnienie nowych wymogów regulacyjnych Bank BGŻ BNP Paribas planuje przeprowadzenie nowej emisji akcji do końca lipca br.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Banku na koniec marca 2018 r. wynosiło 7 581 etatów i było o 53 etaty niższe niż na koniec marca 2017 r. Na koniec marca br. Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwała 2,75 mln klientów, co oznacza wzrost o 6,4%. Sieć oddziałów Banku obejmowała 473 placówki w całym kraju oraz 98 punktów obsługi klienta.

W grudniu 2017 roku Bank dokonał sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. za łączną cenę w wysokości 10,4 mln zł na rzecz BNP Paribas S.A. Po zamknięciu transakcji Bank oraz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. kontynuują dotychczasową współpracę, wspierając klientów Banku szeroką gamą wysokiej jakości usług faktoringowych. Sprzedaż i będąca jej konsekwencją dekonsolidacja (czyli nieuwzględnianie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w rachunku wyników i bilansie, wg stanu na 31 marca 2018 r. danych tej spółki) wpływa na porównywalność wyników z I kw. 2017 r.

Źródło: BGŻ BNP Paribas

 
Stopy procentowe dalej na obecnym poziomie - na lokacie nie zarobisz dużo
piątek, 18 maja 2018 06:14

Majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przyniosło niezbyt dobre wieści dla posiadaczy oszczędności, zachęcające za to osoby zastanawiające się nad zaciągnięciem kredytów. Rada potwierdziła, że nie planuje podwyższenia stóp procentowych niemal na pewno do końca 2019 r., a prawdopodobnie także w 2020 r.

Średnie oprocentowanie lokat bankowych utrzymuje się na niezmiennie niskim poziomie 1,5 proc. i raczej nie ma co liczyć na lepsze warunki. W marcu (z tego miesiąca pochodzą najnowsze dostępne dane NBP) co prawda z 1,4 do 1,5 proc. w górę poszły odsetki dla nowo zakładanych lokat o terminie powyżej roku, ale zamrażanie pieniędzy na tak długi okres jest bardzo mało popularne wśród klientów. Widać jednak, że bankom zaczyna zależeć na dłuższych depozytach, choć i tak są one niżej oprocentowane niż lokaty na krótsze terminy, z których (dla nowych umów) można uzyskać średnio 1,7-1,8 proc. W przypadku lokat na okres od trzech do sześciu miesięcy w marcu oprocentowanie obniżyło się z 1,9 do 1,8 proc.

Na lokacie bankowej dużo nie zarobimy

Zróżnicowane są także tendencje w przypadku nowo udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Ich średnie oprocentowanie utrzymało się w marcu na poziomie 8,7 proc., ale dla kredytów na okres do trzech miesięcy spadło z 8,6 do 8,5 proc., a o terminie od trzech miesięcy do roku poszło w górę z 2,9 do 3,4 proc. W przypadku kredytów na okres od roku do pięciu lat trzyma się na poziomie 5,8 proc., a więc nieco niższym niż oferowano w styczniu (wówczas wynosiło 6 proc.). Pożyczone w bankach pieniądze nie są jednak tak „tanie”, jak mogłoby wynikać z oprocentowania nominalnego. Średnia rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli uwzględniająca różnego rodzaju opłaty i prowizje, wynosi 13,7 proc. i w marcu nieznacznie się obniżyła, co nie znaczy, że będzie spadać w kolejnych miesiącach (od kilku miesięcy jej poziom waha się od 13,4 do 14,5 proc.).

Zobacz najlepsze promocyjne oferty lokat bankowych

Wydłużenie przez Radę Polityki Pieniężnej horyzontu, w którym stopy procentowe pozostaną na niezmienionym, rekordowo niskim poziomie, nie wróży oszczędzającym poprawy warunków oferowanych przez banki. Może natomiast zachęcać do zaciągania kredytów, szczególnie krótkoterminowych. W perspektywie około dwóch lat jest niewielkie ryzyko, że kwota spłacanych odsetek pójdzie w górę. Na brak większych zmian w oprocentowaniu lokat i kredytów wskazują plany banków na 2018 r. Zakładają one wzrost wyniku z odsetek o 6,3 proc., przy zwiększeniu się wartości portfela kredytowego o 6,8 proc., a więc wyższy zysk mogą osiągnąć utrzymując obecne proporcje między oprocentowaniem kredytów i lokat.

Roman Przasnyski, główny analityk GERDA BROKER

 
Raport Pekao o sytuacji małych i średnich firm
piątek, 11 maja 2018 10:57

Wśród właścicieli mikro i małych firm po raz pierwszy od ośmiu lat prym wiodą optymiści – takie są wyniki badań zawartych w raporcie przygotowywanym przez Bank Pekao S.A. Zdecydowanie lepsze nastroje odnotowano również wśród przedsiębiorców w województwie śląskim. Śląskie firmy przychylniej niż „statystyczna polska firma” patrzą też na finansowanie działalności poprzez leasing. 

Bank Pekao S.A. przygotował ósmą edycję raportu o sytuacji mikro (zatrudniających do 9 osób) i małych firm (zatrudniających nie więcej niż 49 osób). Według autorów „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017” właściciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takim optymistami, zarówno jeśli chodzi o ich biznes i perspektywy jego rozwoju, jak i sytuację gospodarczą w kraju.

Mikro i małe przedsiębiorstwa są istotną częścią polskiej gospodarki: jest ich 1,9 mln, stanowią 99% ogółu wszystkich aktywnych firm, zatrudniają 52% (4,9 mln) pracowników, generują 36% (1,5 biliona złotych) wszystkich przychodów przedsiębiorstw oraz odpowiadają za 25% wszystkich inwestycji (49 mld zł).

W ramach prowadzonych badań przeprowadzono wywiady telefoniczne z właścicielami 6901 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, inwestycji, czy innowacyjności – łącznie osiem zagadnień tematycznych. W województwie dolnośląskim w ramach prowadzonych badań przeprowadzano rozmowy z 836 przedstawicielami mikro i małych przedsiębiorstw. Na potrzeby badań województwo dolnośląskie podzielono na 8 podregionów: Bielski, Bytomski, Częstochowski, Gliwicki, Katowicki, Rybnicki, Sosnowiecki i Tyski.

W skali całego kraju, średnia wartość Ogólnego Wskaźnika Koniunktury - OWK (głównego miernika nastroju przedsiębiorców będącego wynikiem raportu) w roku 2017 wyniosła 100,8 punktu. Po raz pierwszy w historii badań wskaźnik ten przekroczył barierę 100 punktów, czyli poziomu neutralnego, czyli statystycznie po raz pierwszy dominowali w badaniu optymiści. Wskaźnik w tym badaniu był wyższy od najlepszego dotąd roku badawczego 2015 o 2,5 punktu i wyższy od najsłabszego 2012 aż o 11,3 punktu. 

Ogólny Wskaźnik Koniunktury w województwie śląskim był na podobnym poziomie i osiągnął w tym roku poziom 100,81 pkt. Na poziomie podregionów, wskaźnik ten był najwyższy w podregioniem rybnickim (103 pkt.), a najniższy w bytomskim (99 pkt.)

- Nastroje właścicieli firm na Śląsku wyraźnie wzrosły i są na rekordowym poziomie od ośmiu lat. Dynamika wzrostu była wysoka w porównaniu do innych regionów a wskaźnik koniunktury mikro i małych firm, który osiągnął poziom średniej krajowej, w skali kraju plasuje się na siódmym miejscu. Najbardziej na Śląsku wzrosła ocena sytuacji gospodarczej, branży oraz przychodów. Na wysokim poziomie utrzymał się wskaźnik oceny zatrudnienia, to znak że firmy z województwa śląskiego nadal szukają pracowników – powiedział Michał Domański, ekspert w Biurze Funduszy UE Banku Pekao 

Na poziomie kraju, wzrost zadowolenia odnotowano we wszystkich ośmiu badanych obszarach nastrojów. W stosunku do poprzedniego roku najbardziej poprawiła się ocena ogólnej sytuacji gospodarczej kraju (aż 10,4 punktów w skali), sytuacji branży (+6,5 pkt) oraz ocena sytuacji firmy oraz jej przychodów (odpowiednio + 4,5 i 4,3 pkt).  Trendy w nastrojach przedstawione w badaniu pokrywają się z wynikami indeksów nastrojów GUS dla całej gospodarki i poszczególnych sektorów.

Wśród śląskich mikro i małych firm nastąpiła poprawia nastrojów na wszystkich mierzonych skalach. Największa zmiana zaszła w ocenie sytuacji gospodarczej – przedsiębiorcy ocenili ją o 11 pkt. wyżej niż rok temu (100,3 pkt.) i nieco powyżej średniej krajowej która wyniosła (100,1 pkt.). Nieco lepiej niż rok temu, ale wyżej niż średnia w kraju (100,8 pkt.), śląskie firmy oceniły dostępność finansowania (+1,7 pkt. do poziomu 101,6 pkt.) Przedsiębiorcy w regionie zdecydowanie lepiej  niż rok temu ocenili też sytuację branży (+6,4 pkt. do poziomu 98,4 pkt.). Istotnie polepszyło się postrzeganie przychodów (+4,3pkt do 102,2 pkt.), sytuacji firmy (+3,7 pkt. do 102,8 pkt.) oraz wyników finansowych (o 3,4 pkt. do 101,9 pkt.). Nieco mniej znacznie polepszyło się postrzeganie zatrudnienia (0,5 pkt. do 101,4 pkt.), oczekiwania na zapłatę (+1,5 pkt.) oraz dostępu do finansowania (+1,7 pkt. do 101,6 pkt.). Aczkolwiek ten ostatni wskaźnik był wyższy od średniej ogólnopolskiej (100,8 pkt.).

- Dostęp do finansowania zewnętrznego na Śląsku został oceniony powyżej średniej krajowej, a skłonność do finansowania działalności kredytem systematycznie rośnie. Co istotne, coraz więcej firm korzysta z innych form finansowania, przede wszystkim z leasingu, ale także factoringu, finansowania handlu, czy bankowości transakcyjnej – powiedział Maciej Frej, Dyrektor Regionu Śląskiego Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Banku Pekao. 

W skali całego kraju, zmienia się postawa przedsiębiorców do usług finansowych. Między innymi zmniejszyła się niechęć mikro  i małych przedsiębiorców do zadłużenia. Jeszcze 4 lata temu mówiło o tym 40% firm niekorzystających z kredytu, w aktualnym badaniu już tylko 27%. Natomiast tylko 11% niekorzystających z kredytu mówi o braku dostępu do źródeł finansowania (np. w wyniku braku zdolności kredytowej). Bardzo podobne nastawianie panuje wśród przedsiębiorców na śląsku: 27% zadeklarowało niechęć do zadłużenia, a 9% brak możliwości skorzystania z kredytu z powodu braku zdolności kredytowej. Śląscy przedsiębiorcy częściej niż przeciętna firma w kraju korzystają z kredytu bankowego (22% vs. 18%), a także leasing (19% vs. 17%). Najczęściej po kredyt bankowy sięgają firmy z podregionu rybnickiego (33%) i sosnowieckiego (28%), a najmniej chętnie z bielskiego (13%). W korzystaniu z leasing przoduje podregion rybnickiego (29%), a najmniej chętnie z tej formy finansowania korzystają podmioty z podregionu bytomskiego (9%).

W badaniu województwa śląskiego odnotowano też duże różnice między podregionami w podejściu do inwestycji oraz eksportu. Jeśli chodzi o deklarowane wydatki inwestycyjne w 2017, województwo śląskie plasuje się nieco poniżej średniej krajowej. Wydatki inwestycyjne zadeklarowało 49% mikro i małych firm w skali kraju i 45% ankietowanych podmiotów w województwie śląskim. Największy odsetek inwestorów pojawił się w podregionie gliwickim (54%), a najmniejszy w podregionie częstochowskim i bielskim (38% i 41%). Nie było jednak różnicy między średnią dla województwa i kraju jeśli chodzi o deklarowany eksport w 2017 roku (16%). Mimo małego odsetka inwestorów, podregion częstochowski przoduje, jeśli chodzi o liczbę eksporterów: działalność eksportową deklarowało 35% firm z tego podregionu, w pozostałych regionach odsetek eksporterów był znacząco niższy (od 9% do maksymalnie 19% ankietowanych firm).

Jeśli chodzi odsetek firm wdrażających innowacje produktowe, województwo śląskie nie odbiega znacznie od średniej ogólnopolskiej (odpowiednio 25% Ii 26%), ale jest nieznacznie ponad średnią jeśli chodzi o innowacje produktowe (19% vs. 17%). Największy odsetek innowacyjnych makro  i małych firm jest w podregionie tyskim (32% deklaruje innowacje produktowe), częstochowskim (31% deklaruje innowacje produktowe) iI bielskim (28% deklaruje innowacje procesowe).

Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce" jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 50