Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X

Polskie Banki
Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała 75,6 mln zł zysku netto w 2017 r.
piątek, 16 marca 2018 08:19

W 2017 r. Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała 75,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 60,9 mln zł w porównaniu z 2016 r. Zysk brutto w ubiegłym roku poprawił się o 77,2 mln zł, czyli 84,1% w ujęciu rocznym, osiągając wartość 168,9 mln zł. Na wynik grupy miały wpływ następujące zdarzenia:

  • wzrost dochodów z działalności operacyjnej o 2% w skali roku do 1,75 mld zł w porównaniu z 2016 r., w którym bank rozliczył jednorazowy dochód w wysokości 80,6 mln zł z transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Po wyłączeniu tej transakcji wynik z działalności operacyjnej poprawił się o 7% r/r;
  • spadek kosztów administracyjnych o ponad 7% r/r w wyniku realizowanych w ubiegłych latach inicjatyw oszczędnościowych oraz nowego programu optymalizacji;
  • spisanie marki „Polbank” w kwocie 114,0 mln zł;
  • wzrost odpisów z tytułu utraty wartości aktywów 301,8 mln zł (+71,3% r/r), na co złożyły się wyższe odpisy w linii bankowości detalicznej oraz odpisy na projekty związane z finansowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE);
  • podatek od instytucji finansowych w wysokości 132,5 mln zł (niższy o 10,9% r/r).

Wyższe przychody Raiffeisen Bank Polska

Do wyższych przychodów w głównej mierze przyczynił się lepszy o 8,4% r/r wynik odsetkowy, który sięgnął kwoty 1,10 mld zł. Osiągnięcie takiego wzrostu było możliwe za sprawą poprawy rentowności depozytów, m.in. na skutek zmiany ich struktury. Jednocześnie wynik z tytułu prowizji i opłat pozostał praktycznie na poziomie z 2016 r., osiągając 586,7 mln zł (-0,2% r/r). Zwrot z kapitału wzrósł na koniec 2017 r. do 1,2% (z 0,0% w 2016 r.), a marża odsetkowa netto do 2,2% (z 1,9%).

Aktywa Grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł i były o 8,0% niższe niż rok wcześniej. Spadek był głównie spowodowany niższym saldem aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu w efekcie zarządzania nadpłynnością Banku, jak również obniżeniem się wartości walutowych kredytów hipotecznych wynikającym z umocnienia się złotego do innych walut. W efekcie, pomimo wzrostu portfela kredytów gotówkowych o 15% r/r oraz kredytów dla przedsiębiorstw o 6% r/r, wolumen kredytów udzielonych klientom obniżył się o 4,3% r/r do poziomu 32,4 mld zł. Wartość zobowiązań wobec klientów zmniejszyła się o 5,5% r/r do 34,3 mld zł. Wskaźnik kredyty/depozyty utrzymał się na poziomie 94,4% (wobec 93,2% na koniec 2016 r.).

Spadek kosztów administracyjnych wynikał z niższych opłat za utrzymanie i wynajem budynków (efekt optymalizacji sieci placówek w latach 2016-17), mniejszych wydatków na wynagrodzenia, jak też niższej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W efekcie wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie Grupy spadł do 63,3% z 72,9% rok wcześniej.

Wartość kapitałów Grupy na koniec 2017 r. nieznacznie wzrosła w stosunku do końca poprzedniego roku (o 1,8%) do poziomu 6,48 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy zwiększył się z 16,70% na koniec 2016 r. do 17,24% w ujęciu skonsolidowanym i do 17,25% w ujęciu jednostkowym na koniec 2017 r. Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Bank Polska osiągnął 79,0 mln zł zysku netto (spadek o 51,5% r/r wobec 2016 r., gdy Bank odnotował nadzwyczajny zysk ze sprzedaży spółki Raiffeisen-Leasing) i 169,6 mln zł zysku brutto (-40,9% r/r). Raport roczny Grupy Raiffeisen Bank Polska znajduje się pod linkiem: https://raiffeisenpolbank.com/relacje-inwestorskie/wyniki-roczne-2

Jednym z najważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń w działalności Grupy Raiffeisen Bank Polska było rozpoczęcie w kwietniu programu ewolucji cyfrowej, którego celem jest przeprowadzenie digitalizacji Banku i zwiększenie satysfakcji klientów, a także poprawa pozycji konkurencyjnej w przestrzeni cyfrowej poprzez zwiększenie dostępności produktów i usług w ramach bankowości elektronicznej dla wszystkich kategorii klientów, dalsza automatyzacja procesów back-office oraz rozwój nowoczesnych narzędzi wspierających personel sprzedażowy. Spośród około 60 projektów planowanych w ramach programu 37 uruchomiono już w 2017 r. W linii detalicznej transformacja koncentruje się m.in. na cyfryzacji procesów sprzedażowych i posprzedażowych oraz cyfrowych doświadczeniach klienta. W bankowości korporacyjnej oraz rynków kapitałowych program obejmuje m.in.: zmiany w procesach kredytowych, nową bankowość internetową i mobilną, rozwój platformy wymiany walut R-Dealer. Prowadzone są także projekty dotyczące automatyzacji i robotyzacji procesów operacyjnych czy rozbudowy systemów analizy danych Big Data.

Większa liczba konto osobistych

Kontynuacja realizacji strategii w segmencie bankowości detalicznej przyniosła otwarcie 125 tys. Wymarzonych Kont Osobistych, sztandarowego produktu dla klientów indywidualnych, z czego 111 tys. wśród nowych klientów. W rezultacie na koniec 2017 r. bank prowadził 445 tys. takich rachunków, przy wzroście łącznej liczby kont osobistych o prawie 9% do poziomu 826 tys. Na koniec roku liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 7% do niemal 800 tys. Bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen została uhonorowana w 2017 r. prestiżowymi międzynarodowymi wyróżnieniami dla najlepszego private bankingu w Polsce przez EMEA Finance (Europe Banking Awards 2016) oraz w rankingu Global Private Banking Awards 2017 (The Banker i magazyn PWM z grupy Financial Times).

Dom Maklerski Raiffeisen Brokers odnotował w 2017 r. znaczny wzrost liczby prowadzonych rachunków inwestycyjnych o 13% r/r do ok. 17 tys. oraz aktywów o 15% r/r do 1 mld zł. Aktywnie oferował produkty strukturyzowane RCB, wiodącego emitenta certyfikatów notowanych na warszawskiej giełdzie, oraz uczestniczyła w emisjach instrumentów finansowych przez Raiffeisen Bank International, GetBack, Play Communications, Quercus, Ipopema.

Mocniejsza bankowość korporacyjna

W 2017 r. bank umocnił swoją pozycję również w segmencie Bankowości Korporacyjnej. Baza klientów korporacyjnych wzrosła na koniec 2017 r. o 3,6% r/r do 15,2 tys. Zgodnie ze strategią koncentracji na małych i średnich firmach dynamicznie rósł wolumen kredytów netto udzielonych klientom z tego sektora firmowego (o 10,0% r/r). Bank pozostał największym faktorem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych klientów, kontrolując 21% rynku. Zanotował też wzrost obrotów faktoringowych o 2,7% r/r do 18,3 mld zł. W połowie roku jako pierwszy bank w Polsce oferujący usługi faktoringu wprowadził aplikację na urządzenia mobilne do zarządzania wierzytelnościami.

W 2017 r. spółka zależna banku – Raiffeisen TFI – otrzymała od KNF zezwolenie na wykonywanie działalności oraz przejęła od ALTUS TFI zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Raiffeisen SFIO Parasolowy oraz FWR Selektywny FIZ. Na koniec roku aktywa w wymienionych funduszach wyniosły 837 mln zł.

Należąca również do Grupy spółka Raiffeisen Solutions kontynuowała rozwój platformy wymiany i transferu walut RKantor.com. i rozszerzała zasięg działania. Rozpoczęła m.in. współpracę z Pocztą Polską, dostarczając platformę wymiany walut w formule „white label” i umożliwiając jej klientom wymianę walut online. Na koniec roku spółka odnotowała 40% przyrost rejestracji nowych klientów, dwukrotny wzrost obrotów oraz 38% wzrost przychodów w stosunku do ubiegłego roku.

W 2017 r., zgodnie z zobowiązaniem Raiffeisen Bank International, dotyczącym wprowadzenia akcji Raiffeisen Bank Polska do obrotu na GPW w Warszawie, Bank prowadził przygotowania do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Uprawnionymi do wzięcia udziału w ofercie byli wyłącznie inwestorzy instytucjonalni. RBI podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone w zobowiązaniu RBI wobec KNF. W komunikacie 1 sierpnia KNF poinformowała, że RBI powinien wprowadzić akcje Banku do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym nie później niż do 15 maja 2018 r. RBI poinformował, że alternatywnie rozważa realizację zobowiązania wobec KNF przez zbycie wydzielonej części Banku (bez portfela walutowego) na rzecz banku notowanego na GPW.

Źródło: Raiffeisen Polbank